استعلام نرخ بیمه نامه بدنه

اطلاعات بیمه نامه سال قبل
پوشش های اضافی

(حذف کلي ويا کاهش فرانشيز مربوط به خسارتهاي جزيي شامل پوشش هاي اصلي و اضافي به اسثتنا انواع سرقت و خسارت کلي )
ارزش لوازم و قطعات
نتيجه استعلام بيمه نامه بدنه

* تمامی مبالغ موجود در جدول زیر به ریال می باشد.


نوع حق بیمه نامهخطر اصلی خودروخطر اصلی لوازم اضافیایاب و ذهاب/هزينه توقفشکست شیشهسیل و زلزلهپاشیدن رنگنوسانات قیمتسرقت در جابرخورد قطعات مورد بيمهحذف بند 7 از ماده 9حذف فرانشیزترانزیتشورش و بلواحذف استهلاکحوادث شخصيجمع مبلغ در سطر