افزایش تعهدات ثالث
مشخصات بیمه نامه جاری
مشخصات بیمه گذار


/
/
/
/
/
/
/
/
مشخصات خودرو
پوشش ها

انتخاب پوشش ها

متن الحاقیه

بازگشت به درخواست (پیشنهاد) بیمه گذار در مورخ 1402/12/04 مبنی بر افزایش تعهدات بیمه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه

و حوادث راننده ، پوشش بیمه نامه فوق الذکر از ساعت 24 بامداد تاریخ صدور این الحاقیه مطابق بندهای زیر افزایش می یابد:

  • خسارت مالی در هر حادثه میلیون ریال

  • حداکثر صدمات جانی فوت و نقص عضو در هر حادثه برای هر نفر میلیون ریال

  • حداکثر صدمات فوت و نقص عضو راننده در هر حادثه میلیون ریال


کد رهگیری جهت پیگیری افزایش تعهدات ثالث

بیمه گذار محترم کد رهگیری شماجهت پیگیری افزایش تعهدات ثالث می باشد.


لطفا از کد بیمه گذار و کد رهگیری خود جهت مراجعات بعدی و پیگیری وضعیت الحاقیه بیمه نامه خود استفاده نمایید.


کد رهگیری شما فقط تا ساعت 24 امروز معتبر می باشد،در غیر اینصورت درخواست شما ابطال شده و الحاقیه حذف می گردد.


جهت پرداخت اینترنتی الحاقیه بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.

مشخصات بیمه نامه به همراه پوشش های جدید
مشخصات بیمه گذار
/
/
/
/
مشخصات خودرو
پوشش ها
جزئیات حق بیمه