استعلام نرخ بیمه نامه ثالث

اطلاعات بیمه نامه سال قبل
سابقه ثالث بیمه نامه قبل
سابقه سرنشین بیمه نامه قبل
پوشش های در خواستی

نتيجه استعلام بيمه نامه ثالث
سابقه بیمه نامه
پوشش های بیمه نامه

* تمامی مبالغ موجود در جدول زیر به ریال می باشد.


نوع حق بیمه نامهثالثمازاد جانیمازاد مالیسرنشینتعداد دیاتجمع