استعلام مبلغ و شرایط وام قابل اعطا به بیمه نامه جامع عمر و پس انداز

​​اطلاعات بیمه نامهميزان وام متعلقه و شرايط پرداخت ​​
بيمه گذار محترم بنابه يكي از علل زير در حال حاضر به شما وام تعلق نمي گيرد :
 • مدت زمان لازم جهت تشكيل اندوخته سپري نشده است (3 سال حق بيمه كامل پرداخت نشده است)
 • بيمه نامه در وثيقه ميباشد .
 • وام متعلقه کمتر از 5,000,000 ريال است . (حداقل مبلغ وام تعريف شده )
 • بيمه گذار محترم وام قابل پرداخت تا مبلغ ريال مي باشد.
 • جمع اصل و فرع وام قابل باز پرداخت بر اساس 4درصدكارمزد ، مازاد بر سود فني بيمه نامه معادل ريال است .
 • درصورت تمايل مطابق شرايط ذيل با ارائه مدارك مربوطه به شعبه ناظر مراجعه فرمايند. (آدرس بالا)


مدارك مورد نياز و اقدامات لازم
 • درخواست كتبي بيمه گذار
 • اصل بيمه نامه نسخه بيمه گذار (جهت درج مهر وام پرداخت شد)‌
 • اصل وكپي کارت ملي/ شناسنامه/ گذرنامه بيمه گذار جهت احراز هويت گيرنده وام
 • مراجعه حضوري بيمه گذار و يا وكيل قانوني وي براي اخذ وام و تكميل مدارك ضروري است .
  (در صورت ارائه وكالت نامه رسمي تائيد واحد حقوقي نسبت به كفايت آن الزامي است )
 • جهت ارائه درخواست با شرايط اين گزارش حداكثر ظرف 72 ساعت از تاريخ چاپ به شعب ناظر مراجعه فرمايند .
 • ارائه 5 فقره چک جهت پرداخت اقساط با مشخصات ذيل :
  • 4 فقره چک با اقساط مساوي هركدام به مبلغ ريال به سررسيد هاي :
   چك 1 به تاريخ 6 ماه بعداز تاريخ اخذوام در تاريخ 1398/07/06
   چك 2 به تاريخ يكسال بعداز تاريخ اخذوام در تاريخ 1399/01/06
   چك 3 به تاريخ يكسال ونيم بعداز تاريخ اخذوام در تاريخ 1399/07/06
   چك 4 به تاريخ دوسال بعدازتاريخ اخذوام در تاريخ 1400/01/06
  • يك فقره چک بدون تاريخ به ميزان ريال معادل يك قسط جهت تسويه جريمه تاخير تاديه احتمالي كه نبايد در متن چك ، عبارت تضمين قيد شده و يا وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
 • توجه فرمايند :
  • با توجه به اينكه تاريخ دقيق سررسيد ها همزمان با عقد قرارداد و از طريق سيستم مشخص ميشود ، لذا توصيه ميشود كه اطلاعات چك در نزد شعبه و براساس راهنمايي كارشناس شعبه تنظيم گردد.
  • كليه چك هاي صادره ميبايست مربوط از حساب بانكي خود بيمه گذار بوده و در وجه "شركت سهامي بيمه آسيا" صادر گردد. در صورت عدم رعايت از پذيرش آن خودداري خواهد شد.
بخشي از قانون چك :
 • ماده 3 - صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج درآن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
 • ماده10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود.
 • ماده 15 - دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.